September 2013

 

Sociale rechtvaardigheid, fundament van de VVD, maar…..wat doen we er mee?

Sociale rechtvaardigheid is één van de 5 uitgangspunten van de VVD maar wordt vaak als laatste genoemd. Terwijl het juist een uitgangspunt is dat  vooraan staat bij de VVD, alleen dragen we dat veel te weinig of zelfs niet uit.

De VVD is de meest sociale partij van Nederland! Ons uiteindelijke wereldbeeld is een liberale samenleving. Daarvoor is het noodzakelijk om sociaal rechtvaardig te zijn. Wij willen immers dat iedereen mee kan doen in onze maatschappij.

Voor sociale rechtvaardigheid is het nodig dat je iedereen gelijkwaardig behandelt en verdraagzaam bent. Wij willen iedereen in haar/zijn eigen waarde laten. Als we dat voor elkaar hebben in de samenleving dan kunnen mensen de verantwoordelijkheid nemen over hun eigen leven. En daarmee zijn ze dan uiteindelijk Vrij!

 

Maar wat doen we in praktijk met het begrip sociale rechtvaardigheid? Of nog veel beter; hoe zouden we er mee om moeten gaan in een wereld die continue verandert en waarin er meer en meer vraag komt naar sociale rechtvaardigheid?

 

Voor de Zorg betekent sociale rechtvaardigheid vooral dat iedereen geholpen wordt om een menswaardig leven te leiden. Moet dan alles wat mogelijk is vergoed worden? Nee zeker niet, het gaat om de basis zorg die echt nodig is.

Een ander aspect van zorg zijn de hulpmiddelen. Vanuit de zorggelden betalen we die voorzieningen die echt nodig zijn en die je niet zelf kunt betalen.

Deze bovenstaande punten voeden natuurlijk de gedachte dat er zo een tweedeling in de zorg zal ontstaan. Dat is niet het geval want de basis zorg moet voldoende zijn om een redelijk leven te kunnen leiden. Wil je meer dan moet je zelf bijdragen.

Belangrijk is wel dat de zorg industrie zo efficiënt mogelijk wordt georganiseerd. Verspilling leidt tot minder of slechtere zorg. Wij moeten garanderen dat iedereen krijgt wat echt nodig is. Extra zorg mag dan ook nooit ten koste gaan van de basis zorg! Samenwerking tussen landelijke en lokale overheden is noodzakelijk. Gemeenten kunnen heel goed inspelen op lokale wensen, landelijke overheid regelt de grootschalige en zeer specialistische zorg.

Als de zorg op deze manier voor iedereen geregeld wordt, kunnen mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

 

Sociale rechtvaardigheid bij huisvesting betekent dat er voor iedereen een redelijke woonruimte is. De overheid organiseert voldoende woonruimte, op de plekken waar de behoefte is voor mensen met een inkomen beneden de sociale huurgrens. Dus zijn er woningen beschikbaar voor deze groep waarbij de maandlast redelijk is voor hun inkomen.

Differentiatie over de diverse delen van het land is noodzakelijk omdat er gebieden zijn met overschot aan dit soort woningen en gebieden met een, soms groot, tekort. Landelijk beleid moet, anders dan nu, inspelen op lokale behoefte en trends.

Gemeenten spelen hierbij een fundamentele rol omdat zij dicht bij de burgers staan.

 

Sociale rechtvaardigheid bij het onderwijs betekent dat iedereen het maximale uit haar of zijn capaciteiten kan halen.

Het is niet zo dat iedereen dezelfde begeleiding krijgt. Nee je moet leerlingen optimaal begeleiden en ruimte geven om zich te ontwikkelen, maar het moet niet. Wel is van belang te kijken naar de omgevingsfactoren en mogelijkheden van de leerlingen en daar op in te spelen, zodat iedereen optimale kansen heeft. Dus ook leerlingen met één of meerdere beperkingen(lichamelijk en of maatschappelijk) moeten optimaal geholpen worden. Een basisschoolleerling die wat meer tijd nodig heeft zich te ontwikkelen moet die ruimte krijgen. Daarnaast moeten leerlingen die zich snel ontwikkelen de mogelijkheden krijgen sneller en verder door te groeien. Leerlingen zijn wel zelf verantwoordelijk voor hun school/studie en de toekomstmogelijkheden die dat geeft. Dus ook voor een deel van de kosten die studie met zich meebrengt.

 

Sociale rechtvaardigheid in de economie betekent dat iedereen wordt aangemoedigd snel en eenvoudig een bedrijf te kunnen starten, maar daar ook de volledige verantwoordelijkheid voor gaat dragen. De overheid stelt wetten en regels voor veiligheid, kwaliteit etc. De ondernemer krijgt de ruimte, maar is integraal verantwoordelijk voor de naleving van die wetten en regels en alle gevolgen daarvan. De overheid geeft aan de ene kant veel vrijheid en controleert beperkt, maar bij gebleken overtreding wordt ook hard en rechtvaardig gestraft en dienen alle gevolgen door de ondernemer gedragen te worden.

De diverse infrastructuren zijn noodzakelijk om in vrijheid te kunnen leven. Maar moet dan elke weg die gewenst is maar aangelegd of verbreed worden. Nee zeker niet! Het is sociaal rechtvaardig om nadrukkelijk rekening te houden met het milieu. Onze liberale samenleving is er immers niet alleen voor ons, maar ook voor ons nageslacht. Het is sociaal rechtvaardig verantwoordelijk en zuinig om te gaan met het milieu en de grondstoffen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten er ook van kunnen profiteren. Wij moeten het milieu ontzien en waar mogelijk verbeteren.

 

Sociale rechtvaardigheid bij veiligheid betekent dat je je buiten en binnenshuis veilig kunt voelen. Wij doen allemaal mee aan een rechtvaardige samenleving, degene die daar misbruik van maakt, wordt dan ook hard, maar rechtvaardig, gestraft.

De veiligheid van je eigen spullen is in een sociaal rechtvaardige samenleving een fundamentele noodzaak. Maar ook belangrijk is dat je veilig over straat kunt gaan. Te hard rijden als voorbeeld, is dus niet sociaal rechtvaardig en dient hard aangepakt te worden.

Een ander aspect van veiligheid is dat je moet kunnen zeggen wat je wilt (maar anderen niet te kwetsen), zonder daarvoor gestraft te worden. Dat is niet alleen vrijheid van meningsuiting, maar ook respect voor de mening van een ander. In Nederland houden we rekening met de mening van de minderheden. Dat betekent niet dat minderheden kunnen voorschrijven wat er wel en niet gebeurt, ook al is dat betreffende punt voor die groep(en) heel belangrijk.

 

Sociale rechtvaardigheid bij financiën betekent dat we iedereen helpen die het echt nodig heeft. Iedereen die zich inzet om mee te kunnen doen aan onze maatschappij krijgt een redelijk inkomen. Daarnaast natuurlijk iedereen die het echt niet zelf kan. Mensen die in de problemen komen, stimuleren en helpen we zoveel mogelijk om zelf weer de draad op te kunnen pakken voor zover dat mogelijk is. Een baan is nog altijd de beste uitkering!

Als we ons concentreren op de mensen die het echt nodig hebben, is er meer ruimte om mensen die het niet zelf kunnen te ondersteunen. Voor die mensen moeten we een menswaardig bestaan garanderen.

Daarom is het ook sociaal rechtvaardig dat we zuinig omgaan met belastinggeld, dat immers door de werkenden en het bedrijfsleven wordt opgebracht. We geven als overheid alleen geld uit als het echt nodig is. Geen zaken onderzoeken die je al weet, vertrouw op je gezonde verstand zei Frits Bolkestein al lang geleden.

Bestuurders en topmanagers van de overheid en de semi overheid krijgen daarom een prachtig salaris die de vergoeding van een minister niet te boven gaat. Excessen stimuleren de samenleving niet tot saamhorigheid en creëren geen begrip voor maatregelen die nodig zijn. Dat geld dus voor alle overheidsbestuurders, directeuren sociale woningsector, zorgsector, overheidsvervoersbedrijven en organisaties die door de overheid ingesteld zijn voor bepaalde taken.

 

Zo zie je hoe sociale rechtvaardigheid in de VVD is verankerd. We moeten het alleen nog veel meer uitdragen en iedereen er van overtuigen dat een mooie, liberale, samenleving zonder sociale rechtvaardigheid niet goed mogelijk is.

De VVD moet het voortouw nemen die aspecten ferm en vol vertrouwen uit te dragen om zo draagvlak te vinden voor de maatregelen die nodig zijn op weg naar een mooie toekomst. De komende Gemeenteraadsverkiezingen zijn bij uitstek geschikt om deze boodschap met kracht uit te stralen en daarmee een nog betere uitslag te bereiken.

We zijn de grootste partij van Nederland en dus ook verplicht richting te geven aan een sociaal rechtvaardige samenleving en onze liberale toekomst.

 

Bert Homan

VVD wethouder Utrechtse Heuvelrug

 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn